X
تبلیغات
زولا

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388

بود ٬ آنچنان که اسلام می خواهد که زن « زن » از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است . فاطمه

باشد . تصویر سیمای او را پیامبر ٬ خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی و فقر و مبارزه و

آموزش های عمیق و شگفت انسانی خویش پرورده و ناب ساخته بود .

نمونه شده بود . « زن بود ن » وی در همه ابعاد گوناگون

٬ در برابر پدرش . « دختر » مظهر یک

٬ در برابر شویش . « همسر » مظهر یک

٬ در برابر فرزندانش . « مادر » مظهر یک

٬ در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش . « زن مبارز و مسئو ل » مظهر یک

٬ یک « اسوه » ٬ یک « زن » است ٬ یعنی یک نمونه مثالی ٬ یک تیپ ایدآل برای یک « امام » وی خود یک

را خود انتخاب کند . « شدن خویش » برای هر زنی که می خواهد « شاهد »

او با طفولیت شگفتش ٬ با مبارزه مدامش در دو جبهه خارجی و داخلی در خانه پدرش ٬ خانه همسرش ٬ در

را به زن پاسخ می داد . « چگونه بود ن » جامعه اش ٬ در اندیشه و رفتار و زندگیش ٬

نمی دانم چه بگویم؟ بسیار گفتم و بسیار ناگفته ماند .

در میان همه جلوه های خیره کننده روح بزرگ فاطمه ٬ آنچه بیش از همه برای من شگفت انگیز است این

است که فاطمه همسفر و همگام و هم پرواز روح عظیم علی است .

او در کنار علی تنها یک همسر نبود ٬ که علی پس از او همسرانی دیگر نیز داشت ٬ علی در او به دیده یک

دوست ٬ یک آشنای دردها و آرمان های بزرگش می نگریست و انیس خلوت بیکرانه و اسرار آمیزش و

همدم تنهائی هایش . این است که علی هم او را بگونه دیگری می نگرد و هم فرزندان او را . پس از فاطمه ٬

علی همسرانی می گیردو از آنان فرزندانی می یاب د. اما از همان آغاز فرزندان خویش را که از فاطمه بودند

« . بنی فاطمه » می خواند و آنان را « بنی علی » با فرزندان دیگرش جدا می کند . اینان را

شگفتا ٬ در برابر پدر ٬ آن هم علی ٬ نسبت فرز ند به مادر .

و پیغمبر نیز دیدیم که او را بگونه دیگری می بیند . از همه دخترانش تنها به او سخت می گیرد ٬ از همه تنها

به او تکیه می کن د. او را – در خردسالی – مخاطب دعوت بزرگ خویش می گیرد .

نمی دانم از او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟

« مریم » تقلید کنم ٬ خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لوئی ٬ از « بوسوئه » خواستم از

سخن می گفت .

گفت ٬ هزار و هفتصد سال است که همه سخنوران عالم درباره مریم داد سخن داده اند .

هزار و هفتصد سال است که همه فیلسوفان و متفکران ملت ها در شرق و غرب ٬ ارزشهای مریم را بیان

کرده اند.

هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان ٬ در ستایش مریم همه ذوق و قدرت خلاقه شان را بکار گرفته

اند .

هزار و هفتصد سال است که همه هنرمندان ٬ چهره نگاران ٬پیکره سازان بشر در نشان دادن سیما و حالات

مریم هنرمندی های اعجازگر کرده اند .

اما مجموعه گفته ها و اندیشه ها و کوششها و هنرمندیهای همه در طول این قرنهای بسیار ٬ به اندازه این

یک کلمه نتوانسته اند عظمت های مریم را باز گویند که :

. « مریم مادر عیسی است »

و من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه بگویم ٬ باز درماندم ٬ خواستم بگویم ٬ فاطمه دختر خدیجه بزرگ

است .

دیدم که فاطمه نی ست .

خواستم بگویم ک ه: فاطمه دختر محمد ( ص) است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم ک ه: فاطمه مادر حسنین است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم ک ه: فاطمه مادر زینب است .

باز دیدم که فاطمه نیست .

نه ٬ اینها همه هست و این همه فاطمه نیست .

فاطمه ٬ فاطمه است.
طبقه بندی:
ارسال توسط امیرحسین
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی