بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1388

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور 1- اصل دیپلم کامل متوسطه یاگواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که نوع دیپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
2- اصل مدرک و یاگواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل دیپلم و دوسال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که بخش وشهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال  ما قبل دیپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
3-اصل گواهینـــامه پایان دوره پیش دانشگاهی یاگواهی آن برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه بامهرو امضاء مدیرمرکز پیش دانشگاهی ویکبرگ فتوکپی آن که نوع گواهینامه  پیش دانشگاهی ،  بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
تبصره1- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1388 موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده باشند.
تبصره2- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی پذیرفته شده در رشته‌هایی که صرفاً در نیمسال دوم پذیرش می‌شوند حداکثر تا 30/11/88 باید موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده باشند.
4-اصل مدرک دیپلم ویاگواهی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه و سال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدیر دبیرستان ویاهنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که بخش محل اخذ دیپلم و بخش محل اخذ مدرک سال ماقبل دیپلم  نظام جدید در آن مشخص شده باشد
تبصره- اصل یا گواهی پایان دوره 3 ساله (دیپلم) نظام جدیدآموزش متوسطه حاوی معدل کتبی برای داوطلبانی که دیپلم متوسطه نظام جدید خود را در سال 1384 ، 1385، 1386 و یا 1387 اخذ نموده اند.
5-اصل و یاگواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور باقیدتاریخ اخذ مدرک کاردانی (حداکثر تاتاریخ 31/6/1388) که در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرک کاردانی مشخص شده باشد، بانضمام تصویر آن .هم چنین اصل و یا گواهی دیپلم متوسطه و سال ما قبل دیپلم متوسطه  با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان که بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام یک برگ تصویر آن .
6-ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی) برای پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی که پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ 31/6/88 و یا 30/11/88 می باشد.
7-اصل شناسنامه و یکبرگ فتوکپی از تمام صفحات آن.
8-شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری.
تبصره- 12 قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.
9-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه راباتوجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 33 و 34 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1388 مشخص کند(برای برادران).
10-اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قیدوشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
11-اصل و کپی دفترچه بیمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، ارتش و ... برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی .
12- معرفــی نامه های مشروحه ذیل لازم است حــداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمـسال دوم سال تحصیلی جــاری
(نیمــسال دوم سال تحصیلی 89-1388 ) توسط پذیرفته شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط به دانشگاه یا مــوسسه آموزش عالی مربوط تحویل گردد، درغیر این صورت از ثبت نام آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ممانعت بعمل خواهد آمدو قبولی آنان » کان لم یکن « تلقی می گردد.
1-12-معرفی نامه رسمی از سازمان متبوع برای بهیاران پذیرفته شده در رشته پرستاری‌که از سهمیه بهیاران استفاده‌نموده اند.
2-12-معرفی نامه رسمی ازوزارت آموزش و پرورش (فرم شماره 3 «فرم سهمیه آموزگاران» ) باامضاء و مهر رئیس آموزش وپرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط، ‌برای پذیرفته‌شدگانی که آموزگار رسمی (رسمی قطعی ، رسمی آزمایشی یا پیمانی) وزارت آموزش و پرورش می باشند و با استفاده از بورسیه آموزگاران در رشته‌ راهنمایی و مشاوره  پذیرفته شده‌اند.
3-12-معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهادکشاورزی  با امضاء و مهر هر یک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره های چهارگانه آن در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور ، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می باشد.
تبصره- براساس هماهنگی های انجام شده ، گواهی های مربوط به ردیف 3ـ12 توسط ارگانهای ذیربط بطور یکجا به موسسه آموزش عالی محل قبولی پذیرفته شدگان ارسال خواهدشد.
توضیح بسیار مهم :
-باتوجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به  امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ذیل پذیرفته شده اند می رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاییدیه سهمیه ثبت نامی نمی باشند و ملاک عمل برای ثبت نام همان عنوان درج شده در لیست های ارسالی به موسسات می‌باشد. بدیهی است چنانچه سهمیه پذیرفته شده ای  از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد تایید قرار نگیرد تا قبل ازشروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از تحصیل وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل سهمیه های ذیل می باشد:
(1) سهمیه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر ، جانبازان عزیز با جانبازی 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزیز با جانباری 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزیز.
(2) سهمیه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهید .
(3) سهمیه رزمندگان : شامل همسران  معظم شهدا و‌یا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزیز‌،همسران جانبازان عزیز با ‌جانبازی‌50 درصد به بالا .
(4) سهمیه جانبازان : شامل جانبازان عزیز با جانبازی 25 الی 69 درصد.
(5) سهمیه آزادگان : شامل آزادگان عزیز.
(6) سهمیه فرزندان و همسران جانباز با جانبازی 25 تا 49 درصد.
پذیرفته شدگان هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل برای ثبت نام به مرکز دانشگاهی محل قبولی مراجعه و بهنگام ثبت نام در مرکز دانشگاهی پیام‌نور ذیربط مدارک ذیل را ارائه نمایند.


شنبه 4/7/88

کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان «الف» تا «ث» می‌باشد.

یکشنبه 5/7/88

کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان «ج» تا «ژ» می‌باشد.

دوشنبه 6/7/88

کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان «س» تا «ظ» می‌باشد.

سه‌شنبه 7/7/88

کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان «ع» تا «ل» می‌باشد.

چهار‌شنبه 8/7/88

کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان «م» تا «ی» می‌باشد.

پنج ‌شنبه 9/7/88 و شنبه 11/7/88

ثبت نام با تاخیر

1- مدارک مندرج در بندهای 1و2 بند »الف « برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه و 3و4 بند » الف « برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه و هم چنین  مدارک مندرج در بندهای 5 ، 7 ، 8 و 9قسمت »الف « این اطلاعیه.
2-یکی از مدارک مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل باتوجه به شهرستان محل سکونت و یا اشتغال (برای کارکنان دولت) که نشان‌دهنده سکونت پذیرفته شده در حوزه زیر پوشش مرکز دانشگاهی پیام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای شماره 2، باشد.
1-2- محل اخــذ  مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیرپوشش مرکز یا واحد دانشگاه. .
2-2- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1/7/1386 تا 31/6/1388 درشهرستان زیرپوشش مرکز یا واحد دانشگاه..
3-2-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1/7/1387تا 31/6/1388درشهرستان زیرپوشش مرکز یا واحد دانشگاه..
4-2-محل اشتغال  حداقل تا تاریخ 31/6/88 در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه..

3-معرفی نامه های مندرج در بند 3-12قسمت ((الف)) این اطلاعیه لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 89-1388 توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه های مربوط به مرکز دانشگاهی پیام نور

محل قبولی پذیرفته شده تحویل گردد،  در غیر این صورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولی آنان »کان لم یکن « تلقی می‌گردد.
4-اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره کل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
طبقه بندی:
ارسال توسط امیرحسین
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی